CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS GENERALS DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PROFESSIONALS D’ASSESSORIA I DEFENSA JURÍDIQUES PER PART DEL NOSTRE DESPATX.

A) Normes generals:

La relació de serveis entre el DESPATX SIMEÓ MIQUEL, Advocats Associats SLP i el client es desenvoluparà d’acord amb les normes generals que regulen l’arrendament de serveis i les especials que s’especifiquen en aquestes condicions.

Els serveis d’assessorament i defensa jurídica es prestaran en tot cas amb estricta subjecció a les normes deontològiques que regulen l’exercici de l’advocacia.

Les obligacions assumides pel Despatx recauen de manera personal i solidària sobre tots els socis de l’entitat. També són exigibles dels advocats i demés professionals associats o col·laboradors del Despatx, en la mesura que intervinguin en l’assumpte encomanat, sense que per aquest fet resti disminuïda la responsabilitat del Despatx o dels seus socis.

Ambdues parts es comprometen a comportar-se amb bona fe i mútua lleialtat en tot allò que faci referència directa o indirecta a la seva relació.

Totes les informacions confidencials que el client faciliti al Despatx seran mantingudes en secret, inclús desprès d’acabada la relació professional.

El Despatx declara i garanteix la seva independència de qualsevol tercer, ja sigui persona privada o poder públic, en la defensa dels interessos del client en el cas concret. Qualsevol circumstància sobrevinguda que pogués afectar aquesta independència, o que fos susceptible de fer-ne néixer dubtes, seria posada immediatament en coneixement del client.

El Despatx mantindrà informat puntualment al client de tots els tràmits i gestions que realitzi en el seu interès i li trametrà còpia dels escrits que presenti i de les resolucions que se li notifiquin, que siguin rellevants per l’assumpte encomanat. El client pot, en qualsevol moment de la tramitació, demanar informació sobre l’estat en què es trobi i obtenir còpia de la documentació disponible.

B) Durada i resolució de la relació de serveis:

La relació es mantindrà fins que s’hagi esgotat la tramitació o gestió de l’assumpte encomanat, en totes les seves possibilitats legals, o fins que alguna de les parts decideixi donar-la per acabada.

El client pot donar per acabat l’encàrrec en qualsevol moment i sense necessitat de donar-ne explicacions. Un cop comunicada aquesta decisió al Despatx, aquest s’abstindrà de continuar actuant en l’assumpte i facilitarà la documentació i informació necessàries a l’advocat que l’hagi de substituir. Immediatament també, el despatx procedirà a liquidar econòmicament l’assumpte, fins l’estat en què hagi intervingut.

El Despatx pot renunciar a continuar fent-se càrrec de la defensa de l’assumpte encomanat en qualsevol moment. En aquest cas, comunicarà la seva decisió al client fent-li saber els motius de la renúncia, però sense que la seva decisió pugui ser impugnada de cap manera. En tot cas, el Despatx tindrà l’obligació de continuar fent-se càrrec dels tràmits o gestions urgents i dels que s’hagin de fer fins que un nou advocat es faci càrrec de l’assumpte. S’entendrà complerta aquesta darrera condició si, preavisat amb un mes d’anticipació, el client no designa nou advocat.

C) Condicions econòmiques generals:

El client farà efectives al Despatx les quantitats que aquest acrediti en concepte d’honoraris professionals i aquelles altres que el Despatx faci efectives a terceres persones per compte o en interès del client.

El Despatx facilitarà al client tota la informació que demani sobre l’estat de comptes i el curs econòmic de l’assumpte encomanat. Aquesta informació comprendrà la previsió dels honoraris i despeses que es puguin acreditar raonablement a curt termini.

Així mateix, el Despatx informarà al client sobre el sistema general de minutació que seguirà en el seu assumpte. Si el client ho prefereix, el Despatx no té inconvenient en fixar pactes concrets sobre minutació, ja sigui en funció del temps invertit, de la transcendència econòmica de l’assumpte, ajustant-se a pressupost previ o qualsevol fórmula mixta que s’adigui millor a la naturalesa del cas.

El Despatx s’obliga a advertir expressament al client de les actuacions judicials o extra-judicials que suposin un cost exagerat en relació amb la quantia de l’assumpte o que s’apartin de manera considerable del cost ordinari.

En cas d’haver-se establert un pacte concret sobre honoraris o un pressupost previ, la suma d’honoraris i despeses no diferiran en més d’un CINC PER CENT (5%) de la quantitat pressupostada, a no ser que concorrin circumstàncies extra-ordinàries no previstes inicialment, i que en qualsevol cas haurien d’ésser advertides al client tant bon punt apareguessin.

Excepte que s’hi faci constar expressament un altra cosa, no s’entendran inclosos als pactes sobre honoraris o als pressupostos:

a) L’I.V.A. o d’altres impostos o càrregues repercutibles que girin sobre els conceptes inclosos en la factura.

b) Els tributs, honoraris i drets de tota mena que el client hagi de pagar com a conseqüència o amb motiu dels actes jurídics que es produeixin durant la tramitació de l’assumpte.

c) Els honoraris de perits o altres professionals que calgui contractar per documentar o contribuir a la millor defensa de l’assumpte. Tanmateix, el pressupost inclourà, mentre no s’hi assenyali el contrari, els drets dels Procuradors dels Tribunals que hi hagin d’ intervenir.

En els casos en què la tramitació de l’assumpte pugui travessar vàries instàncies judicials o administratives o, en general, més d’un estadi netament diferenciat, el pressupost s’entendrà referit, mentre no s’assenyali expressament el contrari, a la primera de les instàncies o estadis de tramitació.

Com a norma general, el client haurà d’avançar al Despatx una quantitat en concepte de provisió de fons, que serà proporcional al nivell de despeses i honoraris previsible a curt termini. Sempre que l’import de les despeses causades, o dels honoraris presumiblement acreditats redueixin l’import actual de la provisió per sota del mínim general o el que en cada cas es consideri prudent, el Despatx ho comunicarà al client i li demanarà la corresponent ampliació de fons.

Les quantitats que el Despatx percebi de terceres persones per compte del client no tindran, per aquest sol fet, la consideració de provisió de fons. De tota manera, el Despatx podrà retenir-ne com a provisió una quantitat prudencial i ajustada al que s’estableix als paràgrafs anteriors, notificant-ho al client.

D) Sotmetiment a arbitratge:

En cas de discòrdia entre el client i el Despatx, derivada directament o de manera indirecta de la relació de serveis a què es refereix aquest document, la discrepància se sotmetrà a la decisió arbitral de la Junta de Govern de l’I·ltre. Col·legi de l’Advocacia de Lleida.

contingut de “despatx” ficarlo a “especializatcio” y els apartats de “com traballem” y “FaQs” (faqs ficarlo com casos rellevants els 4 diguem de Dif ambits de justicia). 

Abrir chat
1
Hola! En què podem ajudar-te?